Polityka prywatności

Administrator ApexConstruction on 18 grudnia, 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ SKLEP INTERNETOWY APEXSKLEP JOANNA MICHALAK

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Apexsklep Joanna Michalak
jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Polityka prywatności danych osobowych:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.apexsklep.pl, zwanej w dalszej treści SKLEPEM INTERNETOWYM
 2. Właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Apexsklep Joanna Michalak, działające na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej NIP 7611037823
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Apexsklep zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także podmiotów prawnych
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta Użytkownika.
 3. W przypadku rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz podaje następujące dane:

– Imię i nazwisko;

– Adres e-mail;

– Numer telefonu;

– NIP (w przypadku rejestracji firmy)

– Nazwa firmy (w przypadku rejestracji firmy)

– Datę urodzenia (w przypadku rejestracji osoby fizycznej)

 1. Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Apexsklep
 2. Podczas korzystania ze stron Sklepu Internetowego pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu)
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest wymogiem prawnym związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi, a także wymogiem umownym oraz jest niezbędne prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być brak możliwości wykonania umowy sprzedaży.

 

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży produktu zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

– osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

– jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

– dla celów marketingu produktów oferowanych przez Sklep Internetowy

– do celów informacyjnych związanych z technicznym działaniem sklepu Internetowego np. jego wyłączeniem lub zmianami

– w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im

– do prawidłowego realizowania procedury reklamacyjnej

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

4. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu Internetowego
5. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wspierającym operacyjnie wykonywanie Umowy, takim jak:

– obsługa księgowa

– podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską

– podmioty prowadzące działalność obsługi bramki SMS

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe i rachunkowe, prawne i konsultacyjne

6. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej bezpośrednio w mailu